POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. PREAMBUL

SMILE HAIR S.R.L. se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal, în calitate de operator de date, conform Regulamentului general privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679 – GDPR).

2. DEFINIȚII

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică   identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal;

Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

3. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

SMILE HAIR S.R.L. prelucrează datele persoanelor care utilizează site-ul www.abstractstudio.ro în momentul înregistrării prin crearea unui cont, ori în momentul plasării comenzii dorite, categoria de date cerute și procesate fiind: nume, prenume, adresă de facturare, adresă de livrare, adresă de email, număr de telefon. 

De asemenea, prin folosirea site-ului www.abstractstudio.ro sunt procesate date referitoare la modul de utilizare a website-ului, precum comportamentul/preferințele/obișnuințele utilizatorului, și orice alte categorii de date care sunt furnizate în mod direct în contextul creării contului, transmiterii comenzii sau în orice mod care rezultă din utilizarea site-ului. 

Crearea contului de utilizator se poate face în mai multe modalități: înregistrarea prin introducerea datelor pe site-ul www.abstractstudio.ro; folosirea contului de Facebook sau a contului Google. În cazul ultimelor două variante, vor fi procesate, după cum urmează: adresa de e-mail, numele utilizatorului și datele ce apar pe pagina publică a aplicației respective. 

În cazul în care se dorește crearea unui cont de utilizator doar înainte de finalizarea unei comenzi, site-ul va solicita adresa de e-mail a utilizatorului, pe baza căreia va fi creat automat un cont. În eventualitatea în care comanda nu este finalizată, datele solicitate (adresa de e-mail și datele introduse pentru livrare/facturare) nu vor fi stocate, iar contul creat va fi șters automat. 

SMILE HAIR S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal furnizate în mod direct de către vizitatorii site-ului www.abstractstudio.ro, cum ar fi cele din cadrul secțiunii de Contact: întrebări, reclamații, ș.a., în măsura în care astfel de date sunt transmise. 

4. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, aparținând clienților SMILE HAIR S.R.L., sunt următoarele: 

 • Desfășurarea corespunzătoare a relației contractuale din perspectiva facturării, expedierii, livrării și a preluării comenzii, pentru informarea cu privire la statusul acesteia sau a eventualelor motive privind imposibilitatea onorării comenzii. 
 • Îndeplinirea obligațiilor legale ce incumbă societății SMILE HAIR S.R.L., în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, cum ar fi obligațiile fiscale sau obligațiile de arhivare impuse de lege. 
 • Pentru activitățile de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, SMS), a ofertelor, promoțiilor sau noilor apariții în stoc, privind produsele și serviciile oferite. 
 • Pentru efectuarea diverselor analize, rapoarte privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum și pentru orice demersuri a căror finalitate este îmbunătățirea experienței oferite de site-ul www.abstractstudio.ro
 • Pentru a răspunde întrebărilor adresate prin intermediul site-ului, pentru rezolvarea plângerilor/reclamațiilor și pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului în folosirea site-ului. 

 

Temeiul prelucrării este reprezentat de contractul încheiat între SMILE HAIR S.R.L. (Vânzător) și client (cumpărător), în baza căruia ambele părți trebuie să își îndeplinească obligațiile asumate, iar executarea acestora de către vânzător presupune o astfel de procesare de date. Refuzul de a furniza datele necesare poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale. 

Temeiul prelucrării este reprezentat de consimțământul utilizatorului, în măsura în care a ales să îl furnizeze și a fost de acord cu prelucrarea în acest scop. 

Consimțământul în acest scop poate fi exprimat odată cu crearea contului, ulterior acestui moment prin accesarea secțiunii ”Informațiile contului meu” sau odată cu plasarea comenzii, prin bifarea căsuței corespunzătoare. Pentru dezabonare și, implicit retragerea consimțământului privind prelucrarea în acest scop, se poate accesa secțiunea din finalul fiecărui e-mail/SMS transmis în scop de marketing ori prin accesarea secțiunii ”Informațiile contului meu”. 

Furnizarea datelor personale în scop de marketing reprezintă o acțiune voluntară, iar refuzul utilizatorului în acest sens nu va avea nicio urmare negativă în derularea raporturilor contractuale. 

Vizitatorilor site-ului www.abstractstudio.ro le vor fi prelucrate datele cu caracter personal furnizate direct și voluntar, cu scopul transmiterii (prin e-mail/SMS) a ofertelor și promoțiilor legate de produsele și serviciile oferite, date ce sunt puse la dispoziție voluntar prin completarea formularului de newsletter pus la dispoziție pe site. Pentru dezabonare se pot folosi opțiunile prezentate la art. 4.4.

5. DURATA PRELUCRĂRII

SMILE HAIR S.RL. va prelucra datele cu caracter personal furnizate de clienți/utilizatori atât cât este necesar pentru derularea relațiilor contractuale. De asemenea, datele vor fi prelucrate atât timp cât este păstrat contul creat sau este efectuată o comandă online.  

Datele vor fi prelucrate și ulterior încetării raportului contractual conform obligațiilor ce revin societății SMILE HAIR S.R.L., cum sunt cele financiar-contabile (realizarea documentației contabile justificative exercițiului financiar; se are în vedere inclusiv obligația legală privind păstrarea documentelor contabile timp de 10 ani de la încheierea exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). 

Prin selectarea opțiunii de ștergere a contului de utilizator (Informațiile contului meu -> Ștergere cont) această acțiune va fi interpretată în sensul dezabonării de la primirea ofertelor, promoțiilor și a informațiilor referitoare la noile apariții privind produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului, prin email sau SMS.

Dacă se optează pentru ștergerea contului de utilizator însă, în baza acestuia există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere va fi înregistrată după onorarea comenzii    respective (Livrarea produselor, achitarea prețului), cu excepția cazului în care aceasta a fost anulată în prealabil fără a prejudicia societatea SMILE HAIR S.R.L. 

Prevederile precizate la art. 5.3. referitoare la ștergerea contului nu provoacă automat încetarea prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care se dorește încetarea prelucrării ori ștergerea datelor furnizate, se poate proceda conform punctului privind drepturile utilizatorului.

În cazul retragerii consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing (a se vedea art. 4.1.3, art. 4.4.), va înceta procesarea datelor în acest scop, fără însă a fi afectate prelucrările efectuate anterior retragerii consimțământului.

6. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SMILE HAIR S.R.L. poate dezvălui datele furnizate de utilizatori către parteneri, terțe persoane sau entități care sprijină activitatea desfășurată, precum: firme de curierat, serviciul poștal, furnizori de servicii IT sau de marketing ori către autoritățile publice locale/centrale conform prevederilor legale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate: 

 • Pentru administrarea site-ul www.abstractstudio.ro;
 • În situația în care această comunicare este necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități ce îi revin utilizatorului ca urmare a participării la diverse campanii promoționale organizate de SMILE HAIR S.R.L.;
 • Pentru realizarea activității de marketing (transmitere oferte și promoții); 
 • Pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul acestuia;
 • Pentru efectuarea diverselor analize, strângere de date, pentru testarea, cercetarea și monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate a utilizatorului, precum și pentru dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificare; 
 • Atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

7. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal furnizate către SMILE HAIR S.R.L., la cererea utilizatorului sau în contextul îndeplinirii unei obligații impuse de lege, pot fi transferate în afara României, dar numai către state din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European.

8. DREPTURILE UTILIZATORULUI

În calitate de persoană vizată, conform Regulamentului GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizatorul are următoarele drepturi: 

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SMILE HAIR S.R.L. , conform celor descrise în prezentul document;

Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SMILE HAIR S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către SMILE HAIR S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 1. acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 4. în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 6. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul. 

 

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SMILE HAIR S.R.L.  să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

Dreptul la restricționarea prelucrării, în măsura în care:

 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv: 

 • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit;
 • dreptul ca aceste date să fie transmise de SMILE HAIR S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 

Dreptul la opoziție în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări; în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, datele care o vizează pot fi prelucrate în temeiul interesului legitim al  SMILE HAIR S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SMILE HAIR S.R.L. poate demonstra că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI WWW.ABSTRACTSTUDIO.RO

Site-ul web www.abstractstudio.ro, precum și întreg conținutul acestuia sunt proprietatea exclusivă a SMILE HAIR S.R.L. cu sediul social în Str. Puțul lui Zamfir nr. 39, parter, Sectorul 1, Municipiul București, având codul unic de înregistrare 36361340, fiind înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. de ordine J40/10083/2016. 

Nicio parte din acesta nu poate fi reprodusă, total sau parțial, fără acordul expres al SMILE HAIR S.R.L.

Prezentele condiții reprezintă un contract între Utilizatorul Site-ului www.abstractstudio.ro și SMILE HAIR S.R.L., în ceea ce privește atât utilizarea Site-ului web, cât și achiziționarea produselor textile/de îmbrăcăminte, prin intermediul acestuia de către Utilizatori/Cumpărători.

Toate termenele prevăzute în prezentele Termeni și Condiții sunt interpretate că sunt exprimate în zile calendaristice. În cazul în care ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se prelungește în mod corespunzător până în prima zi lucrătoare următoare.

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Site: pagina de internet www.abstractstudio.ro prin intermediul căreia operează achiziționarea produselor.

Utilizator: orice persoană fizică sau juridică care accesează Site-ul, indiferent de scopul avut.

Conținut: reprezintă toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic (cum ar fi, dar fără a se limita la: logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site).

Vânzător: SMILE HAIR S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Str. Puțul lui Zamfir nr. 39, parter, Sectorul 1, Municipiul București, având codul unic de înregistrare 36361340,  fiind înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. de ordine J40/10083/2016.

Cumpărător: orice persoană care accesează Site-ul și comandă produsele comercializate de Vânzător.

Comandă: acord între Vânzător și Cumpărător realizat online, telefonic sau prin prezentare la sediul Vânzătorului, prin care Vânzătorul este de acord să livreze produsele selectate de Cumpărător, iar Cumpărătorul este de acord să plătească prețul aferent produselor achiziționate.

Cont: modalitate de înregistrare a unui utilizator, prin intermediul unei adrese de e-mail și a unei parole, în scopul eficientizării plasării comenzilor, creării unui coș de cumpărături sau primirii de oferte. 

Coș de cumpărături: modalitate de selectare a produselor într-o secțiune pusă la dispoziție pe Site, prin care Utilizatorul poate adăuga produse ce vor fi cumpărate în acel moment sau care pot fi păstrate spre achiziționare la o dată ulterioară. 

Document: prezentele Termeni și Condiții.

2. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Prin utilizarea Site-ului și/sau prin achiziționarea produselor, Utilizatorul își dă acordul implicit cu privire la termenii și condițiile Site-ului. Acceptarea termenilor și a condițiilor reprezintă expresia voinței personale și constituie o obligație legală între Utilizator și Vânzător. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu termenii și condițiile Site-ului, acesta trebuie să înceteze utilizarea Site-ului.

Vânzătorul își asumă dreptul de a putea modifica aceste prevederi, precum și Site-ul și structura acestuia sau de a putea efectua alte modificări ce ar putea afecta Site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă a Utilizatorului în acest sens.

Achiziționarea de produse în cadrul Site-ului implică acceptul prezentelor Termeni și Condiții, reprezentând un contract încheiat între părți.

Vă rugăm să parcurgeți cu atenție prezentul Document, astfel încât acceptarea Termenilor și Condițiilor de către dumneavoastră să fie în cunoștință de cauză.

3. COPYRIGHT (DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ)

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând, dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă SMILE HAIR S.R.L., acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect. Orice încercare de copiere, înstrăinare sau fraudă se pedepsește conform legislației în vigoare.

Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Vânzător, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzătorului asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Vânzătorului.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document.

4. UTILIZAREA SITE-ULUI

Vânzătorul nu este responsabil pentru aptitudinile Utilizatorului de accesare sau de utilizare a Site-ului și nici pentru eventualele greșeli ale Utilizatorului în accesarea și utilizarea Site-ului. 

Vânzătorul nu garantează că Site-ul nu poate fi afectat de programe malware care pot genera defecțiuni sau alte pierderi și nu își asumă răspunderea pentru daunele produse din acest motiv Utilizatorului.

Utilizatorul Site-ului, în momentul folosirii acestuia în vreuna dintre următoarele modalități: vizualizare produse, verificare oferte, creare coș de cumpărături (nefinalizat prin transmiterea comenzii), selectarea de produse favorite, consimte la furnizarea acestor acțiuni către deținătorul Site-ului, informațiile obținute fiind folosite în scop de feedback sau de marketing al produselor puse în vânzare ori pentru îmbunătățirea serviciilor oferite prin intermediul Site-ului.

5. PRODUSELE DISPONIBILE PE SITE

Informațiile publicate pe Site cu privire la produse sunt informații generale, cu scop informativ. Datele și informațiile disponibile pe Site nu reprezintă recomandări, garanții, consultanță sau angajament din partea Vânzătorului.

Eventualele neconcordanțe sau erori care pot apărea pe Conținutul Site-ului nu implică nicio răspundere, indiferent de natura acesteia, pentru Vânzător.

Toate comenzile de produse depind de disponibilitatea produselor respective în stocurile noastre. În acest sens, în eventualitatea în care apar dificultăți de aprovizionare sau dacă produsele nu se mai află în stoc, ne rezervăm dreptul de a vă informa cu privire la produse înlocuitoare de calitate și valoare egale sau superioare pe care le puteți comanda. Dacă nu doriți să comandați aceste produse înlocuitoare și dacă am primit deja plata aferentă produselor comandate, vă vom rambursa integral orice sume de bani pe care le-ați plătit.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE V NZ TORULUI

Vânzătorul are dreptul de a încasa prețul produselor vândute în termenul și condițiile prevăzute la art. 10.

Vânzătorul are obligația de a livra produsele selectate/solicitate de Cumpărător prin comanda plasată conform caracteristicilor și descrierii produsului ce au fost luate în considerare de Cumpărător la momentul trimiterii comenzii. 

Vânzătorul are obligația de a transmite conform și la timp comanda plasată de Cumpărător.

În cazul în care o comanda plasată conține produse care nu se mai află pe stoc, sunt deteriorate, distruse sau nu mai corespund descrierii ce a reprezentat un motiv determinant pentru Cumpărător în momentul transmiterii comenzii, Vânzătorul se obligă să îl notifice pe Cumpărător despre acest aspect.

7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Cumpărătorul are obligația de a achita prețul produselor achiziționate în termenul și condițiile prevăzute la art. 10.

Cumpărătorul are obligația de a verifica cu atenție descrierea produsului în cazul comenzilor online, astfel încât să fie evitate neclaritățile ce pot conduce la anularea comenzilor sau la angajarea răspunderii Vânzătorului. 

Cumpărătorul este răspunzător de furnizarea corectă a informațiilor necesare facturării și livrării produselor.

Cumpărătorul are dreptul de a modifica o comandă în cel mai scurt timp de la momentul la care a fost plasată. O comanda plasată poate fi modificată de Cumpărător, printr-o solicitare trimisă în scris pe adresa de  e-mail: shop@abstracthairstudio.ro, menționând clar solicitarea si numărul Comenzii.

Comanda nu poate fi modificată în cazul în care Clientul optează pentru plata online sau prin transfer bancar a contravalorii acestora.

Comanda nu mai poate fi modificată odată ce a fost preluată de curier. Totodată, cumpărătorul înțelege că vânzătorul își rezervă dreptul de a nu mai lucra cu clienții care solicită foarte des modificarea comenzilor.

Cumpărătorul are dreptul de a returna produsele achiziționate în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data comunicării către Vânzător a deciziei Cumpărătorului de retragere din Contract, conform dispozițiilor O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor la distanță.

8. CAND SE ÎNCHEIE CONTRACTUL LA DISTANȚĂ. PLASAREA UNEI COMENZI

9. PRODUSELE LIVRATE ȘI POLITICA DE RETUR.

Informațiile prevăzute în prezentele Termeni și Condiții nu constituie o ofertă de vânzare, ci o invitație la ofertă. Nu va exista niciun contract încheiat între Vânzător și Cumpărător în legătură cu niciun produs până în momentul în care comanda este acceptată în mod expres de către Vânzător.

Plasarea comenzii se realizează prin selectarea produselor și adăugarea acestora în coșul de cumpărături. Comandă trebuie confirmată de Cumpărător, după verificarea corectitudinii conținutului coșului de cumpărături, prin utilizarea butonului „Finalizare comandă”.

Înregistrarea Comenzii de către Vânzător nu reprezintă o confirmare a comenzii și a conținutului acesteia. Ulterior înregistrării, Vânzătorul va verifica disponibilitatea produselor în stoc și va notifica Cumpărătorul în cazul în care unele produse comandate nu se regăsesc pe stoc.

Prin plasarea comenzii, Cumpărătorul se declară de acord că un reprezentant să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către părți (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii. E-Mailul primit inițial este doar o confirmare de înregistrare a solicitării de comandă din partea Cumpărătorului. Contractul, prin care se achiziționează produsele disponibile pe Site, nu este încheiat complet până când Vânzătorul nu transmite un e-mail de confirmare a expedierii produselor.

Vânzătorul poate refuza o comandă în urmă unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului verbal sau în scris, fără a există obligații între părți și fără că o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații: 

 • eșuarea/invalidarea tranzacției online (neplata facturii trimise prin e-mail).
 • date incomplete sau incorecte ale Cumpărătorului.
 • activitatea Cumpărătorului poate produce daune Site-ului sau partenerilor noștri.
 • livrări consecutive eșuate.
 • alte motive obiective incluzând, dar fără a se limita la: cazul în care Cumpărătorul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

 

Vă rugăm să vă asigurați că adresa de e-mail, poștală și numărul de telefon pe care le-ați furnizat sunt corecte și accesibile. Dacă nu veți putea fi contactat telefonic la sosirea comenzilor la adresa dumneavoastră, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula livrarea, cu consecința păstrării produselor comandate și de a întreprinde demersurile legale în vederea recuperării daunelor pe care le-a suferit.

Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contract în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data în care Cumpărătorul sau o parte terţă, alta decât curierul şi care este indicată de Cumpărător, intră în posesia fizică a bunurilor, fără nicio motivare, conform dispozițiilor O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor la distanță.

Înainte de expirarea perioadei de retragere din Contract, Cumpărătorul informează/contactează Vânzătorul cu privire la decizia sa de retragere din contract.

În vederea efectuării returului, Cumpărătorul va contacta Vânzătorul la: (i) adresa Str. Puțul lui Zamfir nr. 39, parter, Sectorul 1, Municipiul București, (ii) numărul de telefon 0732.050.060, de luni până vineri în intervalul orar 10:00 – 18:00, (iii) pe e-mail: shop@abstractstudio.ro sau (iv) scriind prin intermediul formularului de contact, pentru a i se comunica detaliile procedurii de retur a produselor.

Pot exista diferențe privind stocul produselor de pe Site față de stocul real al acestora, motiv pentru care, fiecare comandă va fi confirmată telefonic, în cazul în care este necesar. Confirmarea de înregistrare a comenzii plasate, primită prin e-mail, nu oferă nici un fel de garanție în privința rezervării produselor sau a stocului și nu are valoare fiscală.

Imaginile care sunt prezentate pe site sunt imagini reale ale produselor noastre, însă acestea pot să difere în ceea ce privește nuanța sau aspectul în funcție de luminozitatea pozei dar și a dispozitivului de pe care se face vizualizarea.

Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului față de orice Cumpărător în cazul nelivrării sau al livrării necorespunzătoare a produselor cumpărate este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la Cumpărător. În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța Cumpărătorul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută. 

Produsele returnate vor fi trimise prin intermediul serviciilor de curierat sau aduse personal la adresa Str. Puțul lui Zamfir nr. 39, parter, Sectorul 1, Municipiul București, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data comunicării către Vânzător a deciziei Cumpărătorului de retragere din Contract.

În cazul în care produsul comandat nu corespunde prezentării de pe Site sau prezintă defecte de fabricație, puteți solicita înlocuirea acestuia sau returnarea contravalorii lui în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data în care Cumpărătorul sau o parte terţă, alta decât curierul şi care este indicată de Cumpărător, intră în posesia fizică a bunurilor.

În cazul în care Cumpărătorul își exercită dreptul de a se retrage din Contract, Vânzătorul va returna contravaloarea produselor, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data comunicării către Vânzător a deciziei Cumpărătorului de retragere din Contract. 

Cumpărătorul suportă costurile directe legate de returnarea produselor.

În cazul în care Cumpărătorul își exercită dreptul de a se retrage din Contract, contravaloarea produselor va fi rambursată utilizând aceeași metodă de plată folosită de Cumpărător pentru tranzacția inițială.

10. PREȚUL ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

Prețul afișat pe site în momentul plasării comenzii este prețul final, Cumpărătorul având obligația de a-l achita în momentul trimiterii solicitării online, în momentul primirii coletului prin curierat sau în momentul achiziționării de la sediul Vânzătorului. 

Cumpărătorul are la dispoziție următoarele modalități de plată a prețului:

 • Plată cash la sediul Vânzătorului;
 • Plata cu cardul online.

11. LIVRAREA PRODUSELOR

Cumpărătorul poate opta pentru următoarele modalități de livrare:

 • Prin intermediul serviciului de curierat.
 • Prin intermediul easybox, pentru colete de dimensiuni mici sau medii.
 • Prin ridicare de la sediul Vânzătorului: comanda va fi ridicată într-un interval de maximum 5 zile lucrătoare de la momentul plasării comenzii; în caz contrar, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda și de a repune produsele în vânzare.  

 

În care în care Cumpărătorul a optat pentru livrarea prin intermediul serviciului de curierat, acesta poate solicita amânarea expedierii coletului prin specificarea acestui lucru în secțiunea de comentarii client.

Amânarea expedierii coletului nu poate depăși însă un termen de 5 zile lucrătoare, în caz contrar, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda și de a repune produsele în vânzare. Totodată, Cumpărătorul înțelege că amânările repetate conferă Vânzătorului dreptul de a refuza onorarea altor comenzi față de acesta. 

Sub rezerva disponibilității produselor sau altor situații excepționale (incluzând, dar fără a se limita la: apariția unor circumstanțe neprevăzute, personalizarea produselor, zona de livrare), comanda Cumpărătorului va fi expediată la data specificată în confirmarea de expediere sau, dacă data de livrare estimată nu este specificată, în termenul estimat la selectarea metodei de livrare și, în orice caz, în termen de cel mult 30 de zile de la data Confirmării de înregistrare a comenzii.

În sensul prezentului Document, se consideră că livrarea produselor a avut loc sau se consideră că a fost livrată comanda atunci când Cumpărătorul sau o terță parte, alta decât curierul, a intrat în posesia fizică a produselor, aspect probat printr-o semnătură de primire a comenzii la adresa de livrare indicată.

În cazul în care, din motive neimputabile Vânzătorului, produsele nu pot fi livrate Cumpărătorului, comanda va fi returnată la depozitul Vânzătorului. În acest caz, se consideră că se dorește retragerea din Contract de către Cumpărător, caz în care Vânzătorul va rambursa contravaloarea produselor, fără nicio întârziere nejustificată și, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data la care se consideră Contractul reziliat.

Toate riscurile legate de produse (inclusiv pierderea sau deteriorarea) revin Cumpărătorului din momentul livrării, respectiv din momentul în care Cumpărătorul sau o terță parte, alta decât curierul, intră în posesia fizică a produselor. Cu toate acestea, riscul este transferat Cumpărătorului în momentul livrării produselor către transportator, dacă transportatorul a fost însărcinat de către Cumpărător să transporte produsele, iar această opţiune nu a fost oferită de către Vânzător, fără a aduce atingere drepturilor Cumpărătorului faţă de transportator.

12. FORȚA MAJORĂ

Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru inconvenientele care sunt rezultate unor       evenimente forță majoră. 

Un eveniment de forţă majoră va include orice act, eveniment, neexecutare, omisiune sau accident care se află în afara controlului nostru rezonabil şi va include în mod deosebit (fără limitare) următoarele: 

 • Incendiu, explozie, furtună, inundaţie, cutremur, alunecare de teren, epidemie sau orice alt dezastru natural;
 • Revoltă, invazie, atac terorist, rebeliune civilă sau ameninţare teroristă, război (declarat sau nu), ameninţare sau pregătire de război;
 • Imposibilitatea de a folosi căile ferate, transportul maritim, transportul aerian, transportul auto sau alte mijloace de transport public sau privat;
 • Acte, decrete, legislaţie, reglementări sau restricţii impuse de orice guvern;
 • Imposibilitatea de a folosi reţelele de telecomunicaţii publice sau private;
 • Orice grevă, defectare sau accident care afectează transportul maritim, sistemul poştal sau transportul relevant de alt tip.

13. LEGEA APLICABILĂ

Prezentul Document este supus legii române. Eventualele litigii apărute între SMILE HAIR S.R.L. și Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

14. RĂSPUNDEREA

SMILE HAIR S.R.L. onorează orice comandă efectuată pe Site, cu următoarele excepții:

 • Produsele nu se găsesc în stoc;
 • Produsele s-au pierdut fizic în depozit (probabilitate de 1-2%);
 • Clientul are un comportament nepotrivit în relația cu angajații societății (în scris, la telefon sau față în față; comportamentul nepotrivit se poate manifesta prin insulte, jigniri, amenințări, violență fizică sau verbală, precum și orice alte acțiuni ce lezează demnitatea și/sau integritatea fizică sau psihică a angajaților societății).

 

SMILE HAIR S.R.L. își rezervă dreptul de a opera modificări de formă, conținut, așezare, produse, prețuri, fără a fi necesară notificarea în prealabil a Clienților despre acestea. 

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții, Utilizatorul/Cumpărătorul declară că utilizarea serviciilor furnizate va fi în întregime pe riscul său și pe răspunderea să, și este de acord că SMILE HAIR S.R.L. nu va fi răspunzător pentru orice daune care pot fi suferite de către utilizatorul înregistrat în cursul utilizării serviciilor sau site-ului, exceptând cazul în care respectivele daune sunt cauzate de către SMILE HAIR S.R.L. în mod intenționat sau sunt datorate culpei sale grave. 

SMILE HAIR S.R.L. nu va avea nici o răspundere față de Utilizator/Cumpărător pentru oricare pierderi sau daune directe, indirecte, speciale sau conexe născute din contract, în baza legii (inclusiv neglijență) sau care iau naștere altfel din utilizarea dumneavoastră sau imposibilitatea dumneavoastră de utilizare a site-ului.

În cazul în care SMILE HAIR S.R.L. este răspunzător față de dumneavoastră, răspunderea noastră cumulată este limitată la prețul de cumpărare al produselor pe care l-ați plătit în cadrul comenzii dumneavoastră. Nu vom fi răspunzători pentru daunele sau pierderile de profit suferite de către client sau oricare terți, născute că urmare a încetării, modificării sau limitării serviciilor sau dezactivării contului de utilizator, din cauza încălcării de către client a acestor Termeni și Condiții sau a legislației în vigoare, sau din cauza unor informații sau decizii emise de autorități competențe.

SMILE HAIR S.R.L. nu va fi răspunzător pentru conținutul și informațiile oricăror terți, incluzând, dar fără limitare la, reclame, bannere sau alt tip de materiale promoționale, plasate pe site. Chiar dacă s-au luat toate măsurile pentru că informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, SMILE HAIR S.R.L. nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea comenzii.

SMILE HAIR S.R.L. nu este responsabil de conținutul termenilor și condițiilor partenerilor, terțelor persoane sau entităților care sprijină activitatea desfășurată și de Politica lor de confidențialitate, în acest sens fiind necesară consultarea termenilor și condițiilor și politicilor acestora.

Clienții sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea și lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

În eventualitatea în care orice prevedere din Termeni și Condiții este sau devine nelegală, nulă, invalidată sau se va dovedi inaplicabilă sau neexecutorie în baza reglementărilor legale sau a deciziei unei instanțe, legalitatea, validitatea și aplicabilitatea sau caracterul executoriu al celorlalte prevederile ale Termenilor și Condițiilor în ansamblu lor, nu vor fi afectate

15. RĂSPUNDEREA

Termenii și Condițiile constituie întregul acord al Părților în ceea ce privește obiectul prezentelor Termeni și Condiții, care înlocuiesc și anulează toate acordurile, reprezentările și înțelegerile anterioare ale Părților.

Orice modificare sau completare a Termenilor și Condițiilor se va face în format electronic, prin afișarea pe Site. SMILE HAIR S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre clauzele cuprinse în Termenii și Condițiile prezente, în orice moment, prin punerea la dispoziția Utilizatorilor/Cumpărătorilor a versiunii actualizate a documentului, pe Site, fără vreo notificare prealabilă a Utilizatorilor/Cumpărătorilor.

În eventualitatea în care orice prevedere din Termeni și Condiții este sau devine nelegală, nulă, invalidată sau se va dovedi inaplicabilă sau neexecutorie în baza reglementărilor legale sau a deciziei unei instanțe, legalitatea, validitatea și aplicabilitatea sau caracterul executoriu al celorlalte prevederile ale Termenilor și Condițiilor în ansamblu lor, nu vor fi afectate.

Prezentul document produce efecte juridice începând cu data de 01.09.2023.

UTILIZAREA COOKIE-URILOR

„Cookie-urile” sunt fișiere mici de date, incluzând litere și numere, stocate pe dispozitivul  dumneavoastră atunci când accesează site-ul, oferind posibilitatea de recuperare a informațiilor cu privire la utilizator sau utilizatorul înregistrat având în vedere că acestea identifică site-urile/paginile utilizate de dispozitivul acestuia sau acesteia. www. abstractstudio.ro are dreptul (însă nu și obligația) de a instala diverse cookie-uri pe dispozitivul utilizatorului sau utilizatorului înregistrat.

www. abstractstudio.ro utilizează două tipuri de cookie-uri – „temporare” (care sunt șterse din dispozitivul utilizatorului sau utilizatorului înregistrat atunci când utilizatorul sau utilizatorul înregistrat închide browser-ul Internet) și „permanente” (care sunt păstrate în dispozitivul utilizatorului sau utilizatorului înregistrat până ce acesta le șterge). Cookie-urile permanente pot fi eliminate de către utilizator urmând instrucțiunile browser-ului Internet utilizat.

Site-ul poate plasa, de asemenea, cookie-uri ale terților, pentru ca terții să facă publicitate unor bunuri și servicii care pot fi de interes pentru utilizator la momentul vizitei sale pe site. www.abstractstudio.ro nu are acces la sau control asupra utilizării acestor cookie-uri ale terților. Aceste cookie-uri ale terților nu colectează informații precum nume, adrese de e-mail, alte informații privind contracte sau alte date cu caracter personal care ar putea oferi oportunitatea unui terț de a identifica clienții și de a intra în contact cu aceștia.

Cookie-urile sunt utilizate de către www.abstractstudio.ro și pentru a păstra informații și a primi acces la informații salvate în dispozitivul utilizatorului sau utilizatorului înregistrat pentru a: asigura accesul normal și calitativ al utilizatorului sau utilizatorului înregistrat la servicii; urmări și preveni crearea mai multor conturi (respectiv înregistrarea și utilizarea mai multor conturi de către aceeași persoană) și acțiunile răuvoitoare din partea clienților; ajusta site-ul pentru a asigura afișarea sau ascunderea automată a diferitelor elemente ale site-ului în conformitate cu preferințele și setările clientului.

Cookie-urile utilizate de către www. abstractstudio.ro nu păstrează date cu caracter personal cu privire la client, ci urmăresc doar identificarea resurselor utilizate de către browser-ul clientului.

Clientul are dreptul, în orice moment, de a bloca accesul la și/sau a șterge informațiile salvate pe browser, utilizând setările corespunzătoare pentru browser-ul pe care acesta sau aceasta îl utilizează.

Blocarea accesului la și/sau ștergerea de cookie-uri de către utilizator pot duce la (i) imposibilitatea totală sau parțială a clientului de a utiliza site-ul; (ii) modificarea sau eliminarea preferințelor selectate anterior de către utilizator pe site (iii) înrăutățirea considerabilă a calității serviciilor oferite. www.abstractstudio.ro nu își asumă responsabilitatea și nu este răspunzător pentru asemenea consecințe.

Dacă doriți să aflați mai multe informații cu privire la cookie-uri și utilizarea acestora, puteți accesa site-ul oficial al Uniunii Europene privind cookie-uri la: http://ec.europa.eu/cookies/index_en.htm .   

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. PREAMBUL

SMILE HAIR S.R.L. se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal, în calitate de operator de date, conform Regulamentului general privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679 – GDPR).

2. DEFINIȚII

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică   identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal;

Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

3. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

SMILE HAIR S.R.L. prelucrează datele persoanelor care utilizează site-ul www.abstractstudio.ro în momentul înregistrării prin crearea unui cont, ori în momentul plasării comenzii dorite, categoria de date cerute și procesate fiind: nume, prenume, adresă de facturare, adresă de livrare, adresă de email, număr de telefon. 

De asemenea, prin folosirea site-ului www.abstractstudio.ro sunt procesate date referitoare la modul de utilizare a website-ului, precum comportamentul/preferințele/obișnuințele utilizatorului, și orice alte categorii de date care sunt furnizate în mod direct în contextul creării contului, transmiterii comenzii sau în orice mod care rezultă din utilizarea site-ului. 

Crearea contului de utilizator se poate face în mai multe modalități: înregistrarea prin introducerea datelor pe site-ul www.abstractstudio.ro; folosirea contului de Facebook sau a contului Google. În cazul ultimelor două variante, vor fi procesate, după cum urmează: adresa de e-mail, numele utilizatorului și datele ce apar pe pagina publică a aplicației respective. 

În cazul în care se dorește crearea unui cont de utilizator doar înainte de finalizarea unei comenzi, site-ul va solicita adresa de e-mail a utilizatorului, pe baza căreia va fi creat automat un cont. În eventualitatea în care comanda nu este finalizată, datele solicitate (adresa de e-mail și datele introduse pentru livrare/facturare) nu vor fi stocate, iar contul creat va fi șters automat. 

SMILE HAIR S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal furnizate în mod direct de către vizitatorii site-ului www.abstractstudio.ro, cum ar fi cele din cadrul secțiunii de Contact: întrebări, reclamații, ș.a., în măsura în care astfel de date sunt transmise. 

4. SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, aparținând clienților SMILE HAIR S.R.L., sunt următoarele: 

 • Desfășurarea corespunzătoare a relației contractuale din perspectiva facturării, expedierii, livrării și a preluării comenzii, pentru informarea cu privire la statusul acesteia sau a eventualelor motive privind imposibilitatea onorării comenzii. 
 • Îndeplinirea obligațiilor legale ce incumbă societății SMILE HAIR S.R.L., în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, cum ar fi obligațiile fiscale sau obligațiile de arhivare impuse de lege. 
 • Pentru activitățile de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, SMS), a ofertelor, promoțiilor sau noilor apariții în stoc, privind produsele și serviciile oferite. 
 • Pentru efectuarea diverselor analize, rapoarte privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum și pentru orice demersuri a căror finalitate este îmbunătățirea experienței oferite de site-ul www.abstractstudio.ro
 • Pentru a răspunde întrebărilor adresate prin intermediul site-ului, pentru rezolvarea plângerilor/reclamațiilor și pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului în folosirea site-ului. 

 

Temeiul prelucrării este reprezentat de contractul încheiat între SMILE HAIR S.R.L. (Vânzător) și client (cumpărător), în baza căruia ambele părți trebuie să își îndeplinească obligațiile asumate, iar executarea acestora de către vânzător presupune o astfel de procesare de date. Refuzul de a furniza datele necesare poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale. 

Temeiul prelucrării este reprezentat de consimțământul utilizatorului, în măsura în care a ales să îl furnizeze și a fost de acord cu prelucrarea în acest scop. 

Consimțământul în acest scop poate fi exprimat odată cu crearea contului, ulterior acestui moment prin accesarea secțiunii ”Informațiile contului meu” sau odată cu plasarea comenzii, prin bifarea căsuței corespunzătoare. Pentru dezabonare și, implicit retragerea consimțământului privind prelucrarea în acest scop, se poate accesa secțiunea din finalul fiecărui e-mail/SMS transmis în scop de marketing ori prin accesarea secțiunii ”Informațiile contului meu”. 

Furnizarea datelor personale în scop de marketing reprezintă o acțiune voluntară, iar refuzul utilizatorului în acest sens nu va avea nicio urmare negativă în derularea raporturilor contractuale. 

Vizitatorilor site-ului www.abstractstudio.ro le vor fi prelucrate datele cu caracter personal furnizate direct și voluntar, cu scopul transmiterii (prin e-mail/SMS) a ofertelor și promoțiilor legate de produsele și serviciile oferite, date ce sunt puse la dispoziție voluntar prin completarea formularului de newsletter pus la dispoziție pe site. Pentru dezabonare se pot folosi opțiunile prezentate la art. 4.4.

5. DURATA PRELUCRĂRII

SMILE HAIR S.RL. va prelucra datele cu caracter personal furnizate de clienți/utilizatori atât cât este necesar pentru derularea relațiilor contractuale. De asemenea, datele vor fi prelucrate atât timp cât este păstrat contul creat sau este efectuată o comandă online.  

Datele vor fi prelucrate și ulterior încetării raportului contractual conform obligațiilor ce revin societății SMILE HAIR S.R.L., cum sunt cele financiar-contabile (realizarea documentației contabile justificative exercițiului financiar; se are în vedere inclusiv obligația legală privind păstrarea documentelor contabile timp de 10 ani de la încheierea exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). 

Prin selectarea opțiunii de ștergere a contului de utilizator (Informațiile contului meu -> Ștergere cont) această acțiune va fi interpretată în sensul dezabonării de la primirea ofertelor, promoțiilor și a informațiilor referitoare la noile apariții privind produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului, prin email sau SMS.

Dacă se optează pentru ștergerea contului de utilizator însă, în baza acestuia există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere va fi înregistrată după onorarea comenzii    respective (Livrarea produselor, achitarea prețului), cu excepția cazului în care aceasta a fost anulată în prealabil fără a prejudicia societatea SMILE HAIR S.R.L. 

Prevederile precizate la art. 5.3. referitoare la ștergerea contului nu provoacă automat încetarea prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care se dorește încetarea prelucrării ori ștergerea datelor furnizate, se poate proceda conform punctului privind drepturile utilizatorului.

În cazul retragerii consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing (a se vedea art. 4.1.3, art. 4.4.), va înceta procesarea datelor în acest scop, fără însă a fi afectate prelucrările efectuate anterior retragerii consimțământului.

6. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SMILE HAIR S.R.L. poate dezvălui datele furnizate de utilizatori către parteneri, terțe persoane sau entități care sprijină activitatea desfășurată, precum: firme de curierat, serviciul poștal, furnizori de servicii IT sau de marketing ori către autoritățile publice locale/centrale conform prevederilor legale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate: 

 • Pentru administrarea site-ul www.abstractstudio.ro;
 • În situația în care această comunicare este necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități ce îi revin utilizatorului ca urmare a participării la diverse campanii promoționale organizate de SMILE HAIR S.R.L.;
 • Pentru realizarea activității de marketing (transmitere oferte și promoții); 
 • Pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul acestuia;
 • Pentru efectuarea diverselor analize, strângere de date, pentru testarea, cercetarea și monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate a utilizatorului, precum și pentru dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificare; 
 • Atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

7. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal furnizate către SMILE HAIR S.R.L., la cererea utilizatorului sau în contextul îndeplinirii unei obligații impuse de lege, pot fi transferate în afara României, dar numai către state din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European.

8. DREPTURILE UTILIZATORULUI

În calitate de persoană vizată, conform Regulamentului GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizatorul are următoarele drepturi: 

Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SMILE HAIR S.R.L. , conform celor descrise în prezentul document;

Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SMILE HAIR S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către SMILE HAIR S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 1. acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 4. în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 6. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul. 

 

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SMILE HAIR S.R.L.  să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

Dreptul la restricționarea prelucrării, în măsura în care:

 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv: 

 • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit;
 • dreptul ca aceste date să fie transmise de SMILE HAIR S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

 

Dreptul la opoziție în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări; în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, datele care o vizează pot fi prelucrate în temeiul interesului legitim al  SMILE HAIR S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SMILE HAIR S.R.L. poate demonstra că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

PRODUSELE LIVRATE ȘI POLITICA DE RETUR.

Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contract în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data în care Cumpărătorul sau o parte terţă, alta decât curierul şi care este indicată de Cumpărător, intră în posesia fizică a bunurilor, fără nicio motivare, conform dispozițiilor O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor la distanță.

Înainte de expirarea perioadei de retragere din Contract, Cumpărătorul informează/contactează Vânzătorul cu privire la decizia sa de retragere din contract.

În vederea efectuării returului, Cumpărătorul va contacta Vânzătorul la: (i) adresa Str. Puțul lui Zamfir nr. 39, parter, Sectorul 1, Municipiul București, (ii) numărul de telefon +40 732 050 060, de luni până vineri în intervalul orar 10:00 – 18:00, (iii) pe e-mail: shop@abstractstudio.ro sau (iv) scriind prin intermediul formularului de contact, pentru a i se comunica detaliile procedurii de retur a produselor.

Pot exista diferențe privind stocul produselor de pe Site față de stocul real al acestora, motiv pentru care, fiecare comandă va fi confirmată telefonic, în cazul în care este necesar. Confirmarea de înregistrare a comenzii plasate, primită prin e-mail, nu oferă nici un fel de garanție în privința rezervării produselor sau a stocului și nu are valoare fiscală.

Imaginile care sunt prezentate pe site sunt imagini reale ale produselor noastre, însă acestea pot să difere în ceea ce privește nuanța sau aspectul în funcție de luminozitatea pozei dar și a dispozitivului de pe care se face vizualizarea.

Valoarea maximă a obligațiilor Vânzătorului față de orice Cumpărător în cazul nelivrării sau al livrării necorespunzătoare a produselor cumpărate este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la Cumpărător. În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța Cumpărătorul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută. 

Produsele returnate vor fi trimise prin intermediul serviciilor de curierat sau aduse personal la adresa Str. Puțul lui Zamfir nr. 39, parter, Sectorul 1, Municipiul București, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data comunicării către Vânzător a deciziei Cumpărătorului de retragere din Contract.

În cazul în care produsul comandat nu corespunde prezentării de pe Site sau prezintă defecte de fabricație, puteți solicita înlocuirea acestuia sau returnarea contravalorii lui în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data în care Cumpărătorul sau o parte terţă, alta decât curierul şi care este indicată de Cumpărător, intră în posesia fizică a bunurilor.

În cazul în care Cumpărătorul își exercită dreptul de a se retrage din Contract, Vânzătorul va returna contravaloarea produselor, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data comunicării către Vânzător a deciziei Cumpărătorului de retragere din Contract. 

Cumpărătorul suportă costurile directe legate de returnarea produselor.

În cazul în care Cumpărătorul își exercită dreptul de a se retrage din Contract, contravaloarea produselor va fi rambursată utilizând aceeași metodă de plată folosită de Cumpărător pentru tranzacția inițială.

Soluționarea alternativă a litigiilor

Soluționarea alternativă a litigiilor